Hey, je browser is verouderd!

We hebben gemerkt dat je Internet Explorer gebruikt. We raden je aan om deze website te bekijken met een van de volgende browers:

Ondernemingsgegevens

De Liefste
Maerschalck Lieve
Corbiestraat 31, 2400 MOL
www.deliefste.be
hallo@deliefste.be
+32(0)473.916.9861
BTW BE0728.393.982

 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De e-commerce website van Deliefste.be, éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Lieven Heerstraat 21, 2400 MOL, BE0740.824.533, RPR (Antwerpen) 0740824533, (hierna ‘Deliefste.be’) biedt enkel en alleen haar “klanten” de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onder “klant” wordt verstaan een consument, zijnde iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. en iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;

 • iedere rechtspersoon;
 • iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid;
 • iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk heeft en die ook in feite geen uitkeringen verricht aan haar leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie;
 • iedere publiekrechtelijke rechtspersoon die geen goederen of diensten aanbiedt op een markt;
 • de Federale Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de hulpverleningszones, de prezones, de Brusselse Agglomeratie, de gemeenten, de meergemeentezones, de binnengemeentelijke territoriale organen, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een “klant” van Deliefste.be, zijnde een e-commerce website.

Bij het plaatsen van een bestelling via de e-commerce website van Deliefste.be  moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Deliefste.be aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Dit laatste enkel en alleen voor zover deze klant een ingezetene is van de Europese Unie. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen, fouten in het aanbod of overmacht binden Deliefste.be niet. Deliefste.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Deliefste.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Deliefste.be. Deliefste.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Na het plaatsen van je bestelling, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar binnen de twee werkdagen bericht van. Er kunnen bestellingen (en wijzigingen of toevoegingen aan online geplaatste bestellingen) aanvaard worden via telefoon, e-mail, facebook of andere media.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart

Deliefste.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge:

 • een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is; – overmacht.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel en alleen geleverd in België. De levering gebeurt via Sendcloud.be binnen de 2 weken.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.

Kosten

 • Gratis indien bestelling meer dan 139€
 • Bestellingen minder dan 139€ = 9.50€

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan deliefste.be via hallo@deliefste.be

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant van het moment dat hij – of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is – de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren, en deze keuze van vervoerder dus niet door deliefste.be werd gemaakt.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van deliefste.be.

De Klant verplicht er zich toe om:

 • ingeval van uitvoerend en/of bewarend beslag, faillissement, kennelijk onvermogen,
 • collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO) of andere gelijkaardige maatregelen, de derden onmiddellijk in kennis te stellen van het eigendomsvoorbehoud in hoofde van deliefste.be;
 • be hiervan in kennis te stellen, en dit binnen de 24 uur via email:
 • hallo@deliefste.be.

Deliefste.be behoudt zich steeds het recht voor om in voorkomend geval haar eigendomsvoorbehoud te registreren in het “Pandregister”, dat wordt bewaard door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bij de FOD Financiën.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten, zoals gedefinieerd in artikel 1 van onderhavige voorwaarden, die artikelen online aankopen bij Deliefste.be

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant aan Deliefste.be, Lieven Heerstraat 21, 2400 MOL, hallo@deliefste.be, door middel van een aangetekend schrijven of een e-mail), op een ondubbelzinnige wijze op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, doch is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website – www.deliefste.be.

Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Deliefste.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Liefste, Lieven Heerstraat 21, 2400 MOL.

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Liefste, Lieven Heerstraat 21, 2400 MOL zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen geïnstalleerd worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Liefste alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Liefste op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Bij verkoopovereenkomsten kan De Liefste wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door De Liefste geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Liefste betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • overeenkomsten waarbij de Klant De Liefste
 • specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te
 • verrichten;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de De Liefste klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Liefste, Lieven Heerstraat 21, 2400 MOL.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Liefste zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of

wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, aan de zijde van Deliefste.be verstaan elke van de wil van Deliefste.be onafhankelijke, al dan niet voorzienbare omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oproer, werkstaking, boycot, blokkade, sabotage, brand, blikseminslag, machinebreuk, storing, vertraging van vervoer en andere transportstoringen, vertraagde verstrekking aan Deliefste.be van bij derden bestelde zaken of diensten, en/of wijzigingen in wet- en regelgeving waardoor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Deliefste.be kan worden verlangd.

Indien Deliefste.be haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen wegens overmacht, wordt de termijn om haar contractuele verplichtingen uit te voeren verlengd met dezelfde tijdsspanne als dat zij geconfronteerd werd met de voor vermelde overmacht.

In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht is DeLiefste.be gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst ten hoogste 4 (vier) weken op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Deliefste.be tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Deliefste.be is elke werkdag van 10.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op het telefoonnummer +32 498 54 74 66 of via e-mail op hallo@deliefste.be of per post op het volgende adres Lieven Heerstraat 21, 2400 MOL.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Deliefste.be heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch- waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

 

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Deliefste.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Deliefste.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 12: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Deliefste.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Liefste, Lieven heerstraat 21 – 2400 MOL, hallo@deliefste.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot De Liefste, Lieven heerstraat 21 – 2400 MOL, hallo@deliefste.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Deliefste.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op

hallo@deliefste.be

 

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming

geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Deliefste.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Onderhavige voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Deliefste.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Deliefste.be heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e- commercelabel.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing; alsmede de bepalingen van het Internationaal Privaatrecht (IPR) aangaande het toepasselijke recht, in zoverre België hierin een verdragspartij zou zijn.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform

(http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Deliefste.be heeft het Reglement van het UNIZO e- commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/uw-webshop- juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan De Liefste, Stephanie Smans, Lieven Heerstraat 21 – 2400 MOL

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) : Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.